Cleaning floor onderhoud voor al uw vloeren

 Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van de Cleaning floor onderhoud vestiging wiens naam vermeldt staat op de voorzijde en alle door haar gesloten overeenkomsten.

AANBOD / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST  Artikel 2

a. Alle aanbiedingen van Cleaning floor onderhoud zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

b. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Cleaning floor onderhoud. Cleaning floor onderhoud verplicht zich jegens opdrachtgever om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven op het aanbod van Cleaning floor onderhoud te willen ingaan, deze ter zake schriftelijk te berichten.

c. De overeenkomst tussen Cleaning floor onderhoud en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Cleaning floor onderhoud, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

PRIJZEN Artikel 3

Uitvoering van de opdracht geschiedt tegen de op het moment van de orderbevestiging geldende prijs. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan drie maanden zijn verstreken is Cleaning floor onderhoud gerechtigd de prijs te verhogen met de eventueel gestegen kosten van lonen en materialen / schoonmaakmiddelen. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

ANNULERING Artikel 4

Opdrachten kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de door Cleaning floor onderhoud opgegeven datum van uitvoering worden geannuleerd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien annulering niet of niet tijdig plaatsvindt is opdrachtgever aan Cleaning floor onderhoud een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50,-verschuldigd.

RECLAMES Artikel 5

Opdrachtgever dient klachten over de door Cleaning floor onderhoud uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk aan Cleaning floor onderhoud mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Cleaning floor onderhoud terzake van de uitgevoerde werkzaamheden vervalt.

GARANTIE Artikel 6

Cleaning floor onderhoud staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.. Cleaning floor onderhoud staat echter niet in voor verwijdering van vlekken op tapijten, meubilair en andere gereinigde stoffen welke veroorzaakt zijn door onder meer koffie,thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID Artikel 7

Cleaning floor is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld vanCleaning floor onderhoud. Cleaning floor onderhoud is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

a. het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;

b. vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Cleaning floor onderhoud;

c. het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;

d. het vóór het door Cleaning floor onderhoud opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Cleaning floor onderhoud in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, welke gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken;

e. het krimpen en/of oprekken van karpetten en gordijnen;

f. het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van stoffen; g. het verkleuren van stoffen door werking van binnenuit het meubilair c.q. van tapijten vanuit de rug van het tapijt of onderliggend materiaalen.

TRANSPORT Artikel 8

Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan Cleaning floor onderhoud blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

BETALING Artikel 9

a. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden contant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.

b. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is Cleaning floor onderhoud gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aanopdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

c. Cleaning floor onderhoud is gerechtigd ingeval van niet of niet tijdige betaling van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is tot daarnaast buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Ingeval Cleaning floor onderhoud haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.d. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

OVERMACHT Artikel 10

Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Cleaning floor onderhoud niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop Cleaning floor onderhoud redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen Cleaning floor onderhoud en opdrachtgever ontbonden.Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

ONTBINDING Artikel 11

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Cleaning floor onderhoud richt zal hij Cleaning floor onderhoud eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijnmoeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, danwel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

GESCHILLEN Artikel 12

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands (Belgisch) recht. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen zulk een geschil niet zelf in der minne tot een oplossing zullen kunnen brengen, in eerste instantie aan Mediation worden onderworpen,alvorens partijen over zullen gaan tot het nemen van enige rechtsmaatregel.

Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats vanCleaning floor onderhoud voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar als PDF bestand:

Klikt U Hier voor PDF